Verwerkersverantwoordelijk

C Edelijn koeriers en pakketdiensten valt als verwerkingsverantwoordelijke onder de werking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Edelijn bepaalt namelijk welke gegevens worden verwerkt, stelt bewaartermijnen vast en heeft zeggenschap over de toegang tot de persoonsgegevens.

Doel

Edelijn en de verzender zijn overeengekomen, pakketten verwerkt worden naar transporteur naar keuze.  De verwerking van de persoonsgegevens is daardoor noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht van verzender. Daarnaast worden persoonsgegevens ook gebruikt ten behoeve van aanvullende dienstverlening met betrekking tot de bezorging van de pakketten, facturatie, verbetering van de service, navragen bij vervoerder en alle voortkomende om transport goed te laten verlopen.

Persoonsgegevens van klanten

De persoonsgegevens zijn beschikbaar gesteld door de verzender. Edelijn verwerkt NAW-gegevens,
telefoonnummer, e-mailadres, en houd een administratie bij.

Edelijn zal nimmer zonder toestemming dan wel zonder wettelijke verplichting daartoe gegevens van verzenders of van geadresseerden/ontvangers aan derden verstrekken. De verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel worden aangewend. Ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening verstrekt Edelijn wel persoonsgegevens aan vervoerders en ICT-onderneming. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte tenzij levering van transport op verzoek van de verzender plaats moet vinden buiten de Europese Economische Ruimte

Persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Edelijn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Edelijn de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-Telefoonnummer;
-E-mailadres;
-Geboortedatum;
-Salarisgegevens;
-Kopie ID;
-BSN-nummer;
-Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Edelijn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de (financiële) administratie 
Pakketvervoerders/ palletvervoerder
Programma’s aanmaak etiketten voor transport pakketten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft

 

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, mits dit op verzoek van de opdrachtgever is i.v.m. transporteren pakketten

Bewaartermijn

Voor persoonsgegevens die benodigd zijn voor transport hanteert Edelijn een bewaartermijn van 2 jaar tenzij een wettelijke verplichting of vanwege aansprakelijkheid een langere bewaartermijn is vereist. Als transport succesvol is geleverd en na facturatie aan opdrachtgever worden de persoonsgegevens onttrokken uit het proces door het verwijderen of anonimiseren van data.

Communicatie

Persoonsgegevens worden bewaard om: het mogelijk te maken vragen te beantwoorden, ter verbetering van de dienstverlening en de behandeling van claims. Edelijn bewaart de gegevens op beveiligde server binnen onedrive drive en bij eventuele derde.

Beveiliging

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de verwerkingsdoeleinden en de waarschijnlijkheid en ernst op een inbreuk neemt Edelijn altijd passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Edelijn van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Tevens wordt met elke medewerker binnen de organisatie Edelijn
een geheimhoudingsovereenkomst overeengekomen zodat de privacy van de persoonsgegevens is geborgd.

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
C Edelijn koeriers en pakketdiensten
Klaphekstraat 44
6644 CN Ewijk
mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Omdat wij zeker willen zijn dat wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken vragen wij u beschikbaar te stellen een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een doorgestreepte pasfoto. Vermeldt u op de ID dat het om een kopie gaat met daarbij een datum. Vergeet niet het BSN-nummer weg te strepen onderaan in de strook. Uiteraard kunt u geen persoonsgegevens van anderen opvragen. Rectificatie, gegevens wissen, beperking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar Ook indien persoonsgegevens niet juist zijn, u wilt dat persoonsgegevens worden verwijderd, de verwerking van de persoonsgegevens beperken, gegevens overdragen, of bezwaar maken kunt u uw verzoek sturen aan de bovenstaande contactgegevens.

 

Gepubliceerde datum: 25-05-2018